Zápisy do katastru nemovitostí

Téměř denně se setkávám se spousty lidmi, kteří nevědí, co je to „Zápis do KN“. Tak jsem se rozhodla o tom napsat krátký článek.

Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná, nájmu a pachtu do katastru. Existují tři druhy zápisů do KN: vklad, záznam a poznámka, avšak podle nové právní úpravy se všechna věcná práva zapisují vkladem.

Druhy podání:

· Vklad

· Záznam

· Poznámka

· Oznámení změn

Vklad

Vkladem se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv. Více viz PDF ke stažení.

Záznam

Záznam je zápis do katastru, kterým se zapisují práva odvozená od vlastnického práva. Více viz PDF ke stažení.

Poznámka

Poznámka je zápis do katastru, kterým se zapisují významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných. Více viz PDF ke stažení

Oznámení změn

Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá (§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění.

Ohlášení změn se týká zejména změny obvodu stavby, způsobu využití stavby/pozemku, zánik stavby apod.

Ohlášení změn je třeba doložit listinou, která změnu dokládá (např. územním rozhodnutím stavebního úřadu, souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, rozhodnutím orgánu státní správy lesů, geometrickým plánem).

Povinnost ohlášení změn nemají vlastníci a jiní oprávnění u změny adresy trvalého pobytu a změny jména a příjmení evidované osoby, která je evidována v evidenci obyvatel, a dále pak u změn katastru, vyplývajících z listin, které jsou příslušné státní orgány povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru.

Způsob podání

· elektronicky

· prostřednictvím provozovatele poštovních služeb

· osobně na příslušném katastrálním úřadě

· pro všechny způsoby podání lze využít formulář

Tip:

Potřebujete získat výpis z katastru s elektronickou značkou častěji? Získejte jej elektronicky - založte si účet do Dálkového přístupu.