Insolvence: Co to je a jak probíhá?

Insolvence neboli platební neschopnost je stav, při kterém má dlužník více dluhů, než sám dokáže splácet. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, stejně jako dluhy na zdravotním a sociálním pojištění, za energie i další.

Tento stav lze řešit pomocí insolvenčního řízení, které také najdete pod lidovějším názvem osobní bankrot, a jedná se celkové o oddlužení. V rámci insolvenčního řízení je docíleno toho, že dlužník splatí část svých dluhů a zbylá část je mu odpuštěna. Díky tomu se lépe vypořádá s dluhy a věřitel dostane zpět alespoň část pohledávky. Zastaví se exekuce a dluhy nenarůstají o další úroky, pokuty a jiné poplatky. Vše probíhá formou jedné měsíční splátky. Jak celý proces funguje a jaké podmínky je potřeba splnit?

Podmínky pro oddlužení

Aby soud povolil oddlužení, musí mít dlužník alespoň dva věřitele, minimálně dva dluhy jsou po splatnosti déle než 30 dní a dlužník není schopen dluhy dále splácet, protože na to nemá prostředky. Tento stav se nazývá úpadek.

Dále je potřeba splnit následující:

· Mít poctivý záměr a aktivně se snažit svoje dluhy řešit.

· Být schopný splácet vypočítanou částku (více v odstavci o minimální výši splátek) a tím pádem mít trvalý příjem.

Aby oddlužení proběhlo úspěšně, je potřeba dodržovat povinnosti a po celou dobu.

Jak lze požádat o insolvenci

Návrh k soudu může podat jen oprávněná osoba, nikoli dlužník osobě. Oprávněnou osobou je například advokát, notář nebo soudní exekutor.

Insolvenční návrh musí být pečlivě vyplněný, protože i drobné chyby mohou vést k zamítnutí. K návrhu je také potřeba doložit výpis z rejstříku trestů a dokumenty, které dokazují finanční závazky a neschopnost jejich placení. Mezi takové dokumenty patří různé upomínky či dopisy od exekutorů. Dále je potřeba přiložit ještě doklady o příjmu a majetku.

V případě, že má žadatel záznam v trestním rejstříku například krádež nebo zpronevěru, není oddlužení možné.

Jaká je minimální výše splátek v insolvenci?

Od 1. 7. 2020 nastaly změny ve výpočtu nezabavitelné částky, která dlužníkovi zůstane z příjmu. Ta se vypočítává součtem životního minima a normativních nákladů na bydlení, které se násobí třemi čtvrtinami. Minimální splátka musí dosahovat dvojnásobek odměny insolvenčního správce, což pro jednotlivce činí 2 178 Kč, pro manžele potom 3 276 Kč. Pro jednoduší výpočet použijte kalkulačku oddlužení.

Jak dlouho trvá oddlužení a kolik dlužník musí zaplatit

S úplným splacením dluhů insolvenční zákon nepočítá. Dříve stačilo za 5 let splatit 30 % dluhů, aby byl dlužník osvobozen od zbytku pohledávek. Nově ale může být oddlužen už za 3 roky, když uhradí alespoň 60 % pohledávek. Pokud nesplní ani jednu variantu, může i tak soud rozhodnout o splnění oddlužení v případě, že dlužník řádně splácel minimální splátku a vyvíjel dostatečnou snahu.

Oddlužení manželů

O oddlužení mohou požádat manželé společně v případě, že splňují podmínky uvedené výše. V takovém případě podávají pouze jeden návrh a veškerý majetek se považuje za společné jmění. Takže i splacené procento pro ně platí dohromady a nesčítá se. Během 5 let tak stačí uhradit 30 %, nikoli 60 %. Kdyby se jeden z manželů rozhodl řízení ukončit, musí s tím souhlasit i druhý zúčastněný.

Jak insolvence probíhá

Pokud dlužník splní všechny podmínky, podá návrh, který je následně zveřejněný v rejstříku insolvencí. Tím končí exekuční vymáhání a věřitel už nemůže požadovat po dlužníkovi splacení pohledávky.

Uzná-li soud, že se dlužník nachází v úpadku, vydává rozhodnutí o povolení k oddlužení. Dlužníkovi určí insolvenčního správce a věřitele vyzve k přihlášení svých pohledávek. Na přihlášení má věřitel dva měsíce, pokud to nestihne, stane se pohledávka nevymahatelnou.

Po ukončení lhůty přezkoumá insolvenční správce přihlášené pohledávky a pokud je vše v pořádku, soud schválí oddlužení.

To může probíhat dvěma způsoby, a to buď zpeněžením majetkové podstaty, kdy dojde k prodeji dlužníkova majetku a jednorázového uspokojení věřitelů, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.

Insolvenční řízení je ukončené, když je splaceno 100 % dluhů, případně když je během 3 let splaceno 60 % z celkové částky nebo 30 % během 5 let. Soud poté vydává usnesení o osvobození od splácení zbytku pohledávek.

Osvobození se nevztahuje na dluhy, které vznikly v průběhu oddlužení nebo na dluhy vzniklé trestnou činností!